Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo/odstranjevanje odpadkov

Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Vloga za okoljevarstveno dovoljenje se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) . Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Z okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo ali odstranjevanje odpadkov je določeno:

 • klasifikacijske številke nenevarnih ali nevarnih odpadkov, ki se lahko obdelujejo;
 • skupna količina odpadkov, ki se letno lahko obdelajo;
 • skupna količina nevarnih odpadkov, ki se letno lahko obdelajo;
 • kraj obdelave odpadkov (parcelna številka ali številka stavbe iz registra nepremičnin);
 • postopek in metoda obdelave odpadkov;
 • ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje zaradi obdelave odpadkov;
 • tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave;
 • stopnja energetske učinkovitosti naprave, v primeru sežiga ali sosežiga odpadkov z energetsko predelavo;
 • zahteve v zvezi s skladiščenjem odpadkov pred obdelavo in ravnanjem s preostanki odpadkov po obdelavi;
 • obseg in vsebina obratovalnega monitoringa;
 • zahteve v zvezi z ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po prenehanju obdelave odpadkov;
 • zahteve v zvezi s prevzemanjem odpadkov.

Po pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja se izvajalec obdelave vpiše v evidenco izvajalcev obdelave po uradni dolžnosti.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Okoljevarstveno dovoljenje velja za obdobje 10 let.

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 20. 04. 2020