Dovoljenje Unije

Dovoljenje Unije je upravni akt, s katerim Evropska komisija dovoli dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda ali družine biocidnih proizvodov na ozemlju Unije ali delu ozemlja Unije.

Dovoljenje Unije vsaki državi članici podeljuje enake pravice in dolžnosti kot nacionalno dovoljenje. Vlagatelj lahko namesto vloge za nacionalno dovoljenje in medsebojno priznavanje dovoljenj vloži vlogo za dovoljenje Unije.

Vloga za pridobitev dovoljenja mora biti vložena na Evropsko agencijo za  kemikalije (ECHA) preko aplikacije R4BP 3. Vlagatelj agencijo obvesti o imenu pristojnega organa države članice, ki ga predlaga za ocenjevanje vloge. Prijavi je treba predložiti potrdilo, da se bo biocidni proizvod uporabljal pod podobnimi pogoji v celotni Uniji.

Za izdajo dovoljenja mora biocidni proizvod izpolnjevati pogoje glede dostopnosti biocidnega proizvoda, imeti ustrezne lastnosti, biti mora ustrezno označen in imeti izdelan varnostni list.

Dovoljenje se ne izdaja za biocidne proizvode, ki se nanašajo na proizvode iz vrste nadzora nad škodljivci (rodenticidi, avicidi, piskicidi, nadzor drugih vretenčarjev) in proizvode v povezavi z antivegetacijskimi sredstvi.

Pristojbino za izdajo dovoljenja je treba plačati Evropski komisiji za kemikalije v skladu z razpredelnico 1, priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 564/2013.

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Druge aktivnosti

Za podaljšanje dovoljenja je treba 550 dni pred njegovim iztekom vložiti Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) vlogo za podaljšanje.

Termin obnove: največ 10 let

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 04. 06. 2019