Priglasitev

Vlagatelj, ki namerava v Republiki Sloveniji dajati na trg biocidni proizvod, ki vsebuje obstoječo aktivno snov, ki je že bila ocenjena za to vrsto proizvoda in še ni bila vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi, ali pa je v postopku ocenjevanja za vključitev na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije, izvede predhodni nacionalni postopek odobritve proizvoda oziroma priglasitev pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije.

Vloga za priglasitev biocidnega proizvoda se pripravi v slovenskem jeziku. Za priglasitev mora biocidni proizvod izpolnjevati pogoje glede registracije v drugih državah, imeti mora ustrezne podatke o učinkovitosti, biti mora ustrezno označen in imeti izdelan varnostni list.

Ko so stroški postopka plačani in biocidni proizvod izpolnjuje zahteve iz relevantnega predpisa, pristojni organ vpiše biocidni proizvod v register biocidnih proizvodov. Z vpisom biocidnega proizvoda v register so izpolnjeni pogoji za dostopnost biocidnega proizvoda na trgu v Sloveniji.

Dovoljenje po postopku priglasitve velja do datuma odobritve zadnje aktivne snovi predmetnega biocidnega proizvoda. Če imetnik dovoljenja želi nadaljevati z dostopnostjo proizvoda na trgu, mora najpozneje na dan odobritve aktivne snovi pri pristojnem organu vložiti vlogo za dovoljenje po Uredbi (EU) št. 528/2012, npr. nacionalno dovoljenje, medsebojno priznavanje dovoljenja.

Če vloga za dovoljenje po Uredbi (EU) št. 528/2012 ni bila vložena najpozneje na dan odobritve zadnje aktivne snovi za določeno vrsto proizvoda, se biocidni proizvod v roku 180 dni izbriše iz registra biocidnih proizvodov.

Priglašen biocidni proizvod se izbriše iz registra biocidnih proizvodov v treh letih po datumu odobritve zadnje aktivne snovi, če je bila vložena vloga za izdajo dovoljenja ali vzporedno medsebojno priznavanje.

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Druge aktivnosti

Dovoljenje po postopku priglasitve velja od datuma odobritve zadnje aktivne snovi predmetnega biocidnega proizvoda

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 11. 07. 2019