Koncesijska pogodba za ribiško upravljanje

Ribiško upravljanje se izvaja na podlagi koncesije v ribiških okoliših.

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je registrirana za opravljanje dejavnosti ribištva,
 • da ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
 • da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje,
 • da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi,
 • ima ustrezne prostore za opravljanje administrativnih zadev,
 • ima računalniško opremo, ki omogoča dostop do ribiškega katastra.

Naloge koncesionarja so:

 • priprava in sprejem letnega programa,
 • izvajanje ribolova,
 • izvajanje elektroribolova za sonaravno vzrejo, intervencijske odlove rib in za potrebe znanstveno - raziskovalnega dela,
 • aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja rib,
 • izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib,
 • vodenje predpisanih evidenc,
 • poročanje,
 • strokovno usposabljanje ribičev,
 • izvajanje nadzornih nalog ribiškočuvajske službe
 • druge naloge, povezane s koncesijo.

Koncesionar mora zagotoviti tudi izvajanje nalog s področja trajnostnega gospodarjenja z ribolovnimi viri.

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojni organ. Koncesija se podeli za 30 let. Pri izboru koncesionarja se upošteva višina ponujene koncesijske dajatve. Pri več ponudbah z enako višino koncesijske dajatve se upošteva še:

 • upravljanje z ribogojnimi objekti, ki so namenjeni vzreji vrst rib, ki so v ribiškogojitvenih načrt predvidene za repopulacijo,
 • število strokovno usposobljenih delavcev v ribištvu.

Koncesionar prejme odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo s pristojnim organom.

Koncesionar mora zagotoviti strokovno usposobljen kader, in sicer ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova, ribiškega čuvaja ter ribogojca, v kolikor ima ribogojnico.

Društvo, ki želi pridobiti koncesijo mora imeti ustrezno število članov, od njih ne sme zahtevati pristopnine ter mora omogočati nakup ribolovnih dovolilnic tudi nečlanom.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015