Koncesijska pogodba za izvajanje osemenjevanja

Za opravljanje osemenjevanje pristojni organ podeli koncesijo na podlagi javnega razpisa.

Izvajalec osemenjevanja vloži vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ odloči o izbiri koncesionarja z odločbo.

V primeru, da je izvajalec osemenjevanja priznana rejska organizacija, katerih potrjen rejski program so vključeni v skupni temeljni rejski program (STRP), se koncesija podeli z odločbo po uradni dolžnosti brez javnega razpisa.

Medsebojna razmerja med pristojnim organom in koncesionarji se uredijo z koncesionarsko pogodbo, ki zajema:

 • naloge javne službe, ki jo opravlja koncesionar,
 • odgovorna oseba koncesionarja,
 • osebe,odgovorne za izvajanje posameznih nalog javne službe,
 • fizične osebe, ki bodo opravljale posamezne naloge,
 • območja, za katero se koncesija dodeli,
 • način in pogoje za opravljanje nalog javne službe,
 • pravice, obveznosti in odgovornosti koncesionarja,
 • delovni čas in poslovni čas,
 • pričetek in čas trajanje koncesije,
 • vir financiranja,
 • način izvajanja nadzora nad opravljanjem javne službe,
 • prenehanje koncesije in
 • rok za odpoved koncesijske pogodbe.

Koncesija preneha:

 • z odvzemom,
 • s prenehanjem pogodbe.

Za pridobitev koncesije mora koncesionar oziroma izvajalec osemenjevanja zagotoviti ustrezno opremo in prostore, kadre, osemenjevanje celo leto, sklenjeno pogodbo z osemenjevalnim središčem.

Izvajalci osemenjevanja s koncesijo so veterinarske organizacije.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015