Dovoljenje za uporabo vira sevanja

Pred začetkom uporabe vira sevanja mora uporabnik vira sevanja pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja in potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja izda organ, pristojen za jedrsko varnost, če gre za vir sevanja, ki se uporablja v zdravstvu ali veterinarstvu, pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti za:

  • zaprti vir sevanja, pri katerem aktivnost ali specifična aktivnost več kot 10 krat presega raven izvzetja za aktivnost oziroma za specifično aktivnost;
  • napravo z zaprtim virom sevanja, pri kateri hitrost doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, v kateri je zaprti vir sevanja, presega 1 µSv/h;
  • električno napravo, ki deluje pri napetosti nad 30 kV, razen za elektronske mikroskope;
  • odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven izvzetja iz drugega stolpca Tabele 1 Priloge Uredbe o sevalnih dejavnostih.

 

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016