Predhodna presoja vpliva na okolje (predhodni postopek)

Predhodni postopek je postopek predhodne presoje, v katerem se ugotovi, ali bo treba za posamezen poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Izvede se le za posege v okolje, pri katerih se zaradi značilnosti nameravanega posega ali njihove lokacije lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje, ki jih določa Uredba.

Vlogo za presojo vpliva na okolje (predhodni postopek) se lahko vloži:

  • elektronsko preko portala SPOT (e-VEM) ali
  • fizično pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.
  • Predhodna presoja vpliva na okolje (predhodni postopek) za samostojne podjetnike

  • Predhodna presoja vpliva na okolje (predhodni postopek) za gospodarske družbe

Nosilec nameravanega posega v okolje mora zahtevi za predhodni postopek priložiti opis tega posega, okolja ali delov okolja, za katere obstoja verjetnost, da bo poseg nanje vplival, in opis možnih pomembnih vplivov nameravanega posega na okolje ali dele okolja.

Po prejemu popolne zahteve Agencija Republike Slovenije za okolje izda sklep o ugotovitvi, ali je za nameravan poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Sklep bo objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje in na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava, poslan pa bo tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere se nahaja nameravani poseg.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) | Datum zadnje spremembe strani: 17. 11. 2020