Dovoljenje za gojitev živali prostoživečih vrst

Pred pričetkom gojitve živali domorodnih ali tujerodnih vrst, si je treba pridobiti dovoljenje za gojitev.

Za gojitev živali tujerodne vrste je treba predhodno pridobiti Poročilo o presoji tveganja za naravo, ki je obvezna priloga vlogi. Presojo izvajajo pooblaščene organizacije.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst se lahko vloži:

  • elektronsko preko portala SPOT (e-VEM) ali
  • fizično pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.
  • Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst za samostojne podjetnike

  • Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst za gospodarske družbe

Obveznosti imetnika dovoljenja za gojitev:

  • vodenje elektronske evidence o trgovini
  • letno poročanje o gojitvi

Izjeme:

Če je za gojitev živali prosto živečih vrst treba pridobiti dovoljenje tudi po drugem zakonu (npr. Zakon o divjadi in lovstvu), se to dovoljenje izda po drugem zakonu in ob soglasju ARSO.

Za vrste živali, ki so navedene v Pravilniku o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev, ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) | Datum zadnje spremembe strani: 02. 09. 2020