Prvi preizkus znanja za koordinatorje

Koordinatorji za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih se morajo strokovno usposabljati.

Prvo usposabljanje opravi pri izvajalcu, ki je pridobil pooblastilo. Po opravljanem prvem usposabljanju koordinator opravi prvi preizkus znanja. Prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev kandidati opravljajo pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

Prvi preizkus znanja obsega zagovor varnostnega načrta in dokumentacije ter poznavanje:

  • zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu in s področja graditve objektov;
  • nalog koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu;
  • preprečevanja tveganja za varnost in zdravje pri delu;
  • načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi priprave projekta;
  • načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi izvajanja projekta (dodatno za koordinatorje v fazi izvajanja projekta).

Prvi preizkus znanja poteka pisno in ustno. Kandidat za koordinatorja najprej pisno odgovarja na vprašanja z zgoraj navedenih področij. Sledi ustni del, ki obsega ustni zagovor pisnega dela prvega preizkusa znanja in ustni zagovor varnostnega načrta in dokumentacije.

Kandidata za opravljanje prvega preizkusa znanja izvajalecprijavi na inšpektorat. Inšpektorat pisno obvesti izvajalca o kraju in času opravljanja prvega preizkusa znanja kandidata.

Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja, prejme potrdilo, ki ga podpiše predsednik strokovne komisije.

Stroške prvega preizkusa znanja krije izvajalec, ki je kandidata prijavil.

Inšpektorat vodi evidenco koordinatorjev, v kateri se zavedejo zaporedna številka potrdila ter ime in priimek koordinatorja.

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Izpitna komisija
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016