Obdobna usposabljanja

Koordinatorji se morajo tudi po opravljenem prvem preizkusu znanja še naprej stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih. Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj štiri šolske ure.

Program mora obsegati najmanj novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

Koordinator mora vsakih pet let obnoviti znanje o varnosti  in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Šteje se, da je koordinator obnovil znanje, če se je najmanj dvakrat v tekočem letu udeležil obdobnega usposabljanja, ki je bilo predhodno prijavljeno Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v nadaljnem besedilu: inšpektorat).

Koordinator, ki se je stalno strokovno usposabljal, mora vsakih pet let na inšpektorat vložiti zahtevo za izdajo potrdila.

Koordinatorjem, ki ne bodo vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih pred pretekom roka že predhodno pridobljenega potrdila, bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnem veljavnosti le-tega in bodo morali ponovno opravljati prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

Če se koordinator ni udeležil vsaj dveh usposabljanj vsako tekoče leto, mora pred iztekom 5-letnega obdobja opraviti obdobni preizkus znanja. Obdobni preizkus znanja se opravlja v pisni obliki in obsega poznavanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Koordinator se k preizkusu prijavi na inšpektorat, in sicer s predpisanim obrazcem.

Koordinatorjem, ki se k obdobnem preizkusu znanja ne bodo prijavili pred pretekom roka veljavnosti potrdila o opravljenem prvem preizkusu znanja, bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnevom veljavnosti le-tega in bodo morali ponovno opraviti prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

Kandidat prejme novo potrdilo potem, ko imenovana komisija ugotovi udeležbo kandidata na obdobnih usposabljanjih in po plačilu prejetega računa.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Izpitna komisija
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016