Poslovni prostor, tehnična oprema in posebni pogoji

1. Poslovni prostor: Za opravljanje dejavnosti je treba imeti prostor, ki mora biti urejen v skladu z zakonodajo, ki ureja področje gradbeništva in ustrezna dovoljenja (uporabno dovoljenje za objekt v katerem se dejavnost opravlja, kot tudi označitev objekta, požarni red).

2. Tehnična oprema: Oprema glede na vrsto proizvodnje.

3. Posebni pogoji: pri opravljanju dejavnosti se morajo poleg splošnih pogojev, upoštevati še posebni predpisi:

  • Delavci, ki delajo v eksplozijsko ogroženih okoljih morajo biti za to ustrezno usposobljeni.
  • Izdelava elaborata eksplozijske ogroženosti, ugotavljanje skladnosti elaborata.
  • Ugotavljanje skladnosti po pravilniku o protieksplozijski zaščiti opravlja SIQ, usposabljanje delavcev pa določa 24. člen tega pravilnika, na dve leti, za delavce, ki so že bili na prvem usposabljanju, je potrebno zagotoviti ponovno preverjanje znanja - izpit.

4. Drugo: Izjava varnosti z oceno tveganja

Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016