Primerne zunanje površine gostinskega obrata

Zunanje površine gostinskega obrata so:

  • tisti del funkcionalnega zemljišča objekta ali dela objekta, v katerem je gostinski obrat, ki je namenjen in potreben za redno opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskem obratu ter
  • druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata in na prostem.

Površine, namenjene dostavi blaga in odvozu odpadkov, morajo biti fizično in vidno ločene od zunanjih površin, namenjenih gostom, in od drugih zunanjih javnih površin (obvezno pri novogradnjah in rekonstrukcijah).

Gostinski obrat mora imeti urejen dostop do vhoda za goste.

Gostinski obrat, ki je dosegljiv z motornimi vozili, mora gostom zagotoviti parkiranje osebnih vozil. Za vsakih 10 sedežev ali pet sob mora zagotoviti parkiranje enega osebnega vozila. Izjema je gostinski obrat v naselju, kjer so parkirni prostori urejeni v okviru javnih parkirnih površin (obvezno pri novogradnjah in rekonstrukcijah).

Gostinski obrat mora imeti urejeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odplak, varstvo pred požarom, priključitev na električno omrežje ter zagotovljeno telefonsko povezavo z javnim telefonskim omrežjem.

Zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti in so z gostinskim obratom neposredno povezane (gostinski vrt ipd.), morajo biti primerno urejene (npr. s peskom ali ploščicami prekrita tla, urejeno odvajanje meteorne vode ipd) ter ograjene ali na drug način ustrezno označene.

Gostinske dejavnosti na zunanjih površinah se ne smejo opravljati na dostopih, dovozih in delovnih površinah za intervencijska vozila.

Druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, so površine za postavitev premičnih objektov oziroma objektov, sredstev ali naprav, prirejenih v ta namen.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 01. 03. 2016