Vpis v ribiški kataster za ribogojnico

Ribogojnica za gojitev rib za poribljavanje mora biti vpisana v ribiški kataster.

Ribiški kataster je evidenca o: 

 • ribiških območjih, okoliših in revirjih ter vodnih telesih, na katera se nanašajo,
 • vodah posebnega pomena,
 • izvajalcih ribiškega upravljanja,
 • ribogojnicah,
 • komercialnih ribnikih,
 • izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja,
 • monitoringu populacij rib,
 • odlovu in smukanju rib,
 • gojitvi rib za pribljavanje,
 • sonaravni gojitvi rib,
 • opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenja,
 • poginih rib,
 • ribojedih pticah,
 • posegih v ribiškem okolišu,
 • opravljenih izpitih za gospodarja, izvajalca elektroribolova, čuvaja in ribogojca
 • drugi podatki pomembni za ribiško upravljanje.

Evidenca ribogojnic vsebuje podatke o:

 • imenu in identifikacijski številki ribogojnice ter identifikaciji vodnega telesa;
 • lokacijo objekta;
 • lokaciji, mestu odvzema in izpusta vode;
 • lastniku vodne pravice;
 • tipu robogojnice;
 • vodnem viru;
 • površini;
 • ribjih vrstah;
 • gojitveni zmogljivosti;
 • čiščenju vode.

Ribiški kataster vzpostavi, vodi in vzdržuje Zavod za ribištvo Slovenije.

 

Datum zadnje spremembe strani: 30. 12. 2014