Potrjen letni program

Izvajalec ribiškega upravljanja izvaja ribiško upravljanje v ribiškem okolišu na podlagi letnega programa, izdelanega na podlagi ribiškogojitvenega načrta.

Letni program je sestavljen iz:

 • ocene stanja izvajanja ribiškega upravljanja,
 • programa predvidenih ukrepov,
 • finančnega načrta.

Vsebina letnega programa se vodi na obrazcu LPR.

Izvajalec ribiškega upravljanja mora o izvajanju letnega programa voditi evidence o:

 • o odlovu in smukanju plemenk;
 • o odlovu rib pri sonaravni gojitvi;
 • o interventnih odlovih;
 • o odlovih za znanstveno - raziskovalno namene;
 • o vlaganjih;
 • o izdanih ribolovnih dovolilnicah;
 • o ribiških tekmovanjih;
 • o poginih rib;
 • o posegih v ribiški okoliš;
 • o izvajanju ribiškočuvajske službe;
 • o drugih dogodkih.

Letni program ureja izvajanje ribiškogojitvenega načrta za posamezno leto na podlagi ocene stanja v ribiškem okolišu v preteklem letu. Ocena je sestavni del letnega programa.

Izvajalec ribiškega upravljanja pripravi letni program do 31. decembra za prihodnje leto in ga pošlje v Zavod za ribištvo Slovenije v potrditev (v nadaljevanju: zavod). Če zavod v 30 dneh ne da pisnih pripomb, se šteje, da je letni program potrjen.

Letni program se izdela v dveh izvodih. En izvod hrani Zavod, en izvod pa izvajalec ribiškega upravljanja.

Do potrditve novega letnega programa se uporablja letni program za preteklo leto.

Datum zadnje spremembe strani: 30. 12. 2014