Letno poročilo

Izvajalec ribiškega upravljanja mora najpozneje do 31. marca pripraviti letno poročilo o izvajanju letnega programa za preteklo leto in nato ga poslati Zavodu za ribištvo Slovenija.

Letno poročilo o izvajanju letnega programa mora vsebovati podatke o:

 • smukanju plemenk;
 • odlovu v gojitvenih revirjih za sonaravno gojitev in drugi odlovi;
 • poribljavanju v gojitvene in ribolovne revirje;
 • izkoriščenih ribolovnih dnevih po vrstah ribolovnih dovolilnic;
 • uplenu rib po številu in teži ločeno po vrstah;
 • ulovu rib po vrstah in velikosti v revirjih, v katerih velja ribolovni režim ujemi in spusti;
 • ulovu rib po vrstah in velikosti  iz priloge V Direktive Sveta 92/49/EGS
 • ribiških tekmovanjih;
 • škodi na ribah;
 • posegih v ribiški okoliš;
 • ribojedih pticah;
 • izvajanju ribiškočuvajske službe;
 • opravljenih raziskavah;
 • strokovnih delavcih v ribištvu;
 • članstvu, če je koncesionar društvo;
 • drugih, za ribištvo pomembnih podatkih.

Podatki se vodijo na obrazcu LPO.

Letna poročila se morajo pripraviti v obliki, primerni za računalniško obdelavo in hranjenje v prostorskem informacijskem sistemu.

Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015