Vodenje evidenc izdanih ribolovnih dovolilnic

Izvajalec ribiškega upravljanja vodi evidenco o izdanih ribolovnih dovolilnicah s podatki:

  • vrsto ribolovne dovolilnice;
  • zaporedno številko dovolilnice;
  • datum izdaje;
  • ime in priimek oziroma naziv imetnika ribolovne dovolilnice ter točen naslov;
  • rok veljavnosti;
  • ribolovni revir za katerega je bila izdana;
  • vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti;
  • podpis izdajatelja.

Izvajalec ribiškega upravljanja mora podatke iz evidence o izdanih ribolovnih dovolilnicah podati v letnem poročilu o izvajanju letnega programa najkasnej do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2015