Vpis v ribiški kataster za izvajalce ribiškega upravljanja

Izvajalec ribiškega upravljanja mora biti vpisan v ribiški kataster.

Ribiški kataster je evidenca o:

 • ribiških območjih, okoliših in revirjih ter vodnih telesih, na katera se nanašajo,
 • vodah posebnega pomena,
 • izvajalcih ribiškega upravljanja,
 • ribogojnicah,
 • komercialnih ribnikih,
 • izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja,
 • monitoringu populacij rib,
 • odlovu in smukanju rib,
 • gojitvi rib za pribljavanje,
 • sonaravni gojitvi rib,
 • opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenja,
 • poginih rib,
 • ribojedih pticah,
 • posegih v ribiškem okolišu,
 • opravljenih izpitih za gospodarja, izvajalca elektroribolova, čuvaja in ribogojca
 • drugi podatki pomembni za ribiško upravljanje.

Evidenca o izvajalcih ribiškega upravljanjav ribiških okoliših mora vsebovati:

 • ime in naslov oziroma naziv in sedež;
 • podatke o registraciji;
 • kopijo odločbe o podelitvi koncesije;
 • kopijo koncesijske pogodbe;
 • ime in priimek ter kontaktne podatke odgovorne osebe;
 • imena in priimke ter kontaktne podatke strokovno usposobljenih delavcev v ribištvu;
 • število članov, če je izvajalec ribiškega upravljanja društvo;
 • podatke o vodah, izločenih iz ribiškega okoliša;
 • podatke o opremi za izvajanje ribiškega upravljanja.

Podatki in evidence v ribiškem katastru se vodijo v pisni in elektronski geokodirani obliki.

Podatki o izvajalcih ribiškega upravljanja so avtomatsko vneseni po podelitvi koncesije.

Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2015