Ustrezna prva prodaja

Ribič lahko v prvi prodaji proda ribiške proizvode.

Prva prodaja pomeni prvo dajanje v promet, kar pa pomeni imeti ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva vključno s ponujanjem za prodajo ali drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike njihovih prenosov.

Ribič lahko v prvi prodaji proda ribiške proizvode le registiranemu kupcu, na dražbenem centru ali odobreni organizaciji. 

Registriran kupec ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva je pravna oseba ali fizična oseba, ki ima obrate, registrirane ali odobrene s strani organa, pristojnega za veterino, ali drugi gospodarski subjekt, ki je vpisan v evidenco registriranih kupcev pri pristojnemu organu, ali odobrena organizacija proizvajalcev na področju ribištva.

Pomembno je, da ribič proda le majhne količine ribiških proizvodov lastnega ulova neposredno končnemu potrošniku. Majhne količine so količine ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva do skupne teže 30kg na posameznega kupca. 

Ribič mora upoštevati omejitve prodaje:

1. Voditi seznam prve prodaje rib

Seznam prve prodaje rib vodi poveljnik ribiškega plovila (v nadaljevanju: poveljnik), ki je odgovoren za ribiško plovilo in  ulovljene ribiške proizvode. Poveljnik ribiškega plovila izda obvestilo o prvi prodaji ribiškega proizvoda. Prav tako registriran kupec je  odgovoren za izdajo obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov.

2. Ustrezno iztovarjanje rib

Ribiški proizvodi morajo biti stehtani najpozneje ob iztovarjanju na merjenih in zapečatenih tehnicah, in sicer preden se ribiški proizvodi skladiščijo, prevažajo ali prodajajo. Za točnost tehtanja in vpise rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru je odgovoren poveljnik, če se ribiški proizvodi tehtajo na krovu ribiškega plovila. Vpis rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru mora biti čitljiv in nedvoumen. Podatke o tehtanju je potrebno hraniti 3 leta. Ulovljeni ribiški proizvodi in  proizvodi iz ribogojstva se morajo pred prvo prodajo shraniti v pošiljke, ki morajo biti označene.

3. Vodenje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru

Poveljnik ribiških plovil mora voditi ladijske dnevnike in dnevnike o iztovoru za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov v elektronski ali papirni obliki.

Poveljnik, katera skupna dolžina ribiškega plovila je enaka ali večja od 12 metrov mora voditi elektronski ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru. V primeru, da je ribiško plovilo manjše od 12 metrov ter deluje samo v teritorialnih vodah Republike Slovenije in je na morju od odhoda do vrnitve v pristanišče manj kot 24 ur mora poveljnik voditi ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru v papirnati obliki. Poveljnik mora podatke iz ladijskega dnevnika, razen podatko o ulovu, izpolniti pred izplutjem iz pristanišča. Prav tako se mora ladijski dnevnik med izvajanjem ribolova nahajati na ribiškem plovilu. Pred iztovarjanjem ribiških proizvodov mora poveljnik izpolniti ladijski dnevnik za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov. Pred skladiščenjem, prevozom ali prodajo posameznih ribiških proizvodov mora izpolniti dokument o iztovoru. Ladijski dnevnik in deklaracija o iztovoru morata biti točno in čitljivo pripravljena.

Datum zadnje spremembe strani: 30. 12. 2014