Opravljen strokovni izpit za izvajalca elektroribolova

Izpit obsega preverjanje znanja iz vsebin, ki jih izvajalec elektroribolova potrebuje za izvajanje elektroribolova.

Pred opravljanjem izpita mora kandidat opraviti praktično usposabljanje, ki traja najmanj 4 ure za izvajanje elektroribolova in 2 uri prve pomoči.

Praktični del usposabljanja je spoznavanje z varnim in učinkovitim izvajanjem elektroribolova in obsega:

  • izvajanje elektroribolova in odtalih dejavnosti;
  • prvo pomoč ob morebitnih nesrečah pri izvajanju elektroribolova..

Izpit obsega naslednje vsebine:

  • upravljanje z ribiškim okolišem,
  • osnove zakonitosti električnega toka in elektroribolova,
  • vpliv električnega toka in prvo pomoč,
  • predpise, ki urejajo elektroribolov.

Vsebina izpita in praktičnega usposabljanja je določena s programom strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova.

Kandidat mora imeti zagotovljeno najmanj 4 ure teoretičnega usposabljanja ter vso potrebno literaturo in pravne vire potrebne za opravljanje izpita.

PRIJAVA NA IZPIT

Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu. Najmanj petnajst dni pred izpitnim rokom je kandidat obveščen o času in kraju opravljanja izpita. Vse aktivnosti potekajo preko nosileca javnega pooblastila.

OPRAVLJANJE IZPITA

Izpit je sesatavljen iz pisnega in ustnega dela. Pred pričetkom pisnega dela se preveri istovetnost kandidata. Pisni del obsega 20 vprašanj in se opravlja pod nadzorom najmanj enega člana komisije. Ustni del se izvaja pred celotno izpitno komisijo. Ustni del izpita kandidat opravlja le v primeru, če je pri pisnem delu izpita dosegel najmanj 60% točk. Tako ustni kot pisni se opravljata na isti dan.  Pisni del izpita traja največ 90 minut, ustni pa največ 15 minut. Izpit je javen.

Kandidat, ki je uspešno opravil izpit dobi potrdilo o opravljenem izpitu. V nasprotnem primeru, lahko kandidat takoj po razglasitvi izida poda pri zapisnikarju ustni ugovor na zapisnik.

Kandidat mora za opravljanje izpita plačati kotizacijo v znesku 102 evrov.

V ribiškem katastru se vodi evidenca o opravljenih izpitih za namene ugotavljanja usposobljenosti za izvajanje elektroribolova.

Dokazila

Potrdilo o opravljenem izpitu za izvajalca elektroribolova

Datum zadnje spremembe strani: 12. 12. 2014