Ustrezna označenost pakiranja

Vsako pakiranje koristnih organizmov za trženje mora biti ustrezno označeno, in sicer morajo biti razvidni zlasti podatki o:

  • številki dovoljenja in organu, ki ga je izdal,
  • koristnem organizmu (latinsko ime vrste, podvrste ali druge podenote in njegovo taksonomsko uvrstitev),
  • razvojni stopnji koristnega organizma (jajčece, ličinka, buba, odrasel osebek) oziroma fizikalni obliki,
  • ciljnem/ih organizmu/ih (latinsko ime vrste, podvrste in njegovo taksonomsko uvrstitev),
  • načinu uporabe glede na ciljni škodljivi organizem oziroma vrsto rastlin, ki jih škodljivi organizmi napadajo oziroma pridelave na prostem ali prostoru ločenem od narave,
  • najvišji predvideni količini uporabe organizmov na enoto pridelave,
  • času uporabe.

V primeru, da gre za domorodno vrsto, ki se za gojenje pridobi iz naravne populacije, je potrebno predložiti potrdilo, da je koristni organizem zdrav. Koristni organizem ne sme biti okužen z mikroorganizmi oziroma napaden s hiperparaziti.

Dokazila

Potrdilo, da je koristni organizem zdrav

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2015