Finančna in poslovna sposobnost

Kandidat za pridobitev dovoljenja za izvajanje socialno varstvenih storitev mora  izkazovati finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.

Dokazila

  • Projekcija finančnega poslovanja za obdobje najmanj dveh let z obrazložitvijo postavk
  • Zadnje letno poročilo, pri čemer morajo biti zadnji računovodski izkazi revidirani, tudi če vlagatelj k reviziji sicer ni zavezan
  • Revizorjevo poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem pooblaščenega revizorja
  • Podatki o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve
  • Podatki o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih
  • Podatki o drugih morebitnih obveznostih.
Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2015