Finančna in poslovna sposobnost

Kandidat za pridobitev koncesije za izvajanje socialno varstvenih storitev v okviru mreže javne službe mora izkazovati finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.

Dokazila

Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi na razpis za pridobitev  koncesije in priloži naslednja dokazila:

  • letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih treh let, od katerih morajo biti zadnji revidirani
  •  bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:

          o   BON–2 za gospodarske družbe,
          o   BON–2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali
          o   BON–1/SP za samostojne podjetnike,

  • izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti:
  •  izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
  •  izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
  •  izjavo o morebitnih drugih obveznostih.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2015