Izpolnjevanje minimalnih kadrovskih zahtev

Kadrovski normativi za upravičence v institucionalnem varstvu so določeni  v Prilogi 1 Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Storitev osnovne in socialne oskrbe v oskrbnih domovih izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci in drugi delavci.

Vodenje storitve ter postopka v zvezi s pripravo dogovora o opravljanju storitve, uvodno srečanje med upravičencem in izvajalcem storitve ter koordinacijo neposrednih izvajalcev vodi strokovni delavec.

Socialno oskrbo upravičenca lahko izvajajo le strokovni delavci.

Osnovno oskrbo izvajajo tudi drugi delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva ter delavci s srednjo poklicno šolo ustrezne smeri (kuharica, gospodinja kmetovalka, gospodinja oskrbovalka, pomočnik kuharja ipd.).

Dokazila

Organizacijska shema s prikazanimi kadri oziroma neposrednimi izvajalci storitve in dokazili o njihovi izobrazbi in opravljenih strokovnih in drugih (zaključnih) izpitih ter pogodbami oziroma izjavami o njihovi zaposlitvi

Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2015