Izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev

Izvajalci socialno varstvenih storitev morajo izpolnjevati minimalne tehnične zahteve, določene v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Dokazila

  • Zapisnik komisije, ki jo imenuje minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, iz katerega je razvidno, da bodoči izvajalec izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve
  • Za izvajalce institucionalnega varstva tudi najmanj  projekt za gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi  objektov, projekt opreme
Datum zadnje spremembe strani: 31. 08. 2016