Varnostni list

Za aktivne snovi in biocidne proizvode je treba pripraviti varnostni list. Namen priprave varnostnega lista je ugotovitev, kakšne nevarne lastnosti ima določena snov. Varnostni list je namenjen uporabniku snovi.

Varnostni list se pripravi v uradnem jeziku države članice, v kateri se proizvod daje v promet, razen če država članica določi drugače.

Varnostni list vsebuje naslednje postavke:

 • identifikacija snovi in podjetja;
 • ugotovitve o nevarnih lastnostih;
 • sestava/informacije o sestavinah;
 • ukrepi prve pomoči;
 • ukrepi ob požaru;
 • ukrepi ob nezgodnih izpustih;
 • ravnanje in skladiščenje;
 • nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita;
 • fizikalne in kemijske lastnosti;
 • obstojnost in reaktivnost;
 • toksikološke informacije;
 • ekološke informacije;
 • smernice odstranjevanja;
 • transportne informacije;
 • zakonsko predpisane informacije;
 • druge relevantne informacije.

Varnostnih listov ni treba dostaviti, če so nevarne snovi ali pripravki opremljeni z zadostnimi informacijami, ki uporabnikom omogočajo sprejetje vseh potrebnih ukrepov glede varovanja zdravja ljudi, varnosti in okolja, razen če jih ne zahteva nadaljnji uporabnik ali distributer.

Podrobnejša navodila za pripravo varnostnega lista najdete v Prilogi II Uredbe 1907/2006/EU.

Dokazila

Varnostni list

Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016