Ustrezno označevanje biocidnih proizvodov

Oznaka biocidnega proizvoda ne sme biti zavajajoča glede tveganja, ki ga proizvod predstavlja za zdravje človeka, zdravje živali in okolje, in da v nobenem primeru ne sme vsebovati navedb "biocidni proizvod z manjšim tveganjem", "nestrupen", "neškodljiv", "naraven, okolju prijazen", "živalim prijazen" ali podobno. Poleg tega je na oznaki treba navesti:

 • oznako vsake aktivne snovi posebej in njeno vsebnost v merskih enotah;
 • nanomateriale, če jih proizvod vsebuje, in s tem povezana posebna tveganja, ob vsaki navedbi nanomaterialov pa v oklepaju tudi besedo "nano";
 • številko dovoljenja, ki jo je biocidnemu proizvodu dodelil pristojni organ ali Komisija;
 • ime in naslov imetnika dovoljenja;
 • vrsto formulacije;
 • dovoljenje uporabe biocidnega proizvoda;
 • navodila za uporabo;
 • podatke o verjetnih neposrednih ali posrednih neželenih stranskih učinkih in navodila za prvo pomoč;
 • če so navodila priložena, je treba pripisati opozorilo "Pred uporabo preberite priložena navodila.";
 • navodila za varno odstranjevanje biocidnega proizvoda in njegove embalaže;
 • številko ali oznako serije formulacije in rok uporabe v običajnih pogojih skladiščenja;
 • kadar je to ustrezno, časovno obdobje, potrebno, da biocidni proizvod doseže učinek;
 • kadar je to ustrezno, kategorije uporabnikov, na katere je uporaba biocidnega proizvoda omejena;
 • kadar je to ustrezno, informacije o kakršni koli posebni nevarnosti za okolje, zlasti v zvezi zaščito neciljnih organizmov in preprečevanjem onesnaževanja vode;
 • posebne zahteve glede označevanja za mikroorganizme.

Dokazila

 • Izvorna etiketa in navodila za uporabo za biocidni proizvod v državi članici porekla ter prevod v slovenski jezik;
 • osnutek etikete v slovenskem jeziku.
Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016