Izvajanje tehničnih in organizacijskih ukrepov za varovanje zdravja ljudi in okolja

Dejavnost prometa z nevarnimi kemikalijami lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo, da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami.

Ukrepi obsegajo:

1. Upoštevanje omejitev pri prometu z nevarnimi kemikalijami v prodajalnah z živili

2. Ustrezno obveščanje uporabnikov

3. Ukrepe glede skladiščenja nevarnih kemikalij

Upoštevanje omejitev pri prometu z nevarnimi kemikalijami

V promet v prodajalnah z živili se ne smejo dajati nevarne kemikalije, ki so označene kot:

 • akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
 • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A,1B in 2 (H340, H341),
 • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H350, H351),
 • strupene za  razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H360, H361, H362),
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorijenevarnosti 1 (H370),
 • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).

Nevarne kemikalije, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, se smejo dajati v promet tudi v prodajalnah z živili, pri čemer morajo biti ločene od ostalega blaga in zaščitene tako, da ni mogoč njihov vpliv na ostalo blago.

Ustrezno obveščanje uporabnikov

Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet kot predmete splošne rabe nevarne kemikalije, ki so označene kot:

 • akutno strupene (H300, H310, H330, H301, H311, H331, H302, H312, H332),
 • jedke za kožo/dražijo kožo (H314, H315),
 • povzročajo hude poškodbe oči/draženje oči (H318, H319),
 • povzročajo preobčutljivost dihal ali kože (H334, H317),
 • mutageneza zarodne celice (H340, H341),
 • rakotvorne(H350, H351),
 • strupene za razmnoževanje (H360, H361, H362),
 • specifično strupene za ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti (H370, H371, H335),
 • specifično  strupene za ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti (H372,H373),
 • nevarne pri vdihavanju (H304),

morajo imeti na mestu prodaje teh kemikalij na vidnem mestu napotilo uporabnikom v skladu s Prilogo III pravilnika.

Napotilo iz prejšnjega odstavka je v velikosti formata A3 (420 x 297 mm), na beli podlagi.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo kupcu na njegovo zahtevo dati dodatne informacije o pomenu oznak na embalaži, informacije z varnostnega lista ali druge splošne napotke o varni uporabi in ravnanju s kemikalijami.

Ukrepi glede skladiščenja nevarnih kemikalij obsegajo:

 • Razrede skladiščenja
 • Pravila skladiščenja
 • Tehnične zahteve za skladiščenje
 • Organizacijske zahteve za skladiščenje

in so podrobneje določeni v Pravilniku o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 01. 2019