Zagotavljanje podatkov

Izvajalci pristojne organe takoj obvestijo o vseh okoliščinah, kot so nenavadna naročila ali sklenjeni posli, ki vključujejo snovi s seznama, ki kažejo na to, da bi se take snovi, ki se dajejo v promet lahko preusmerjale za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Izvajalci pristojnim organom v zgoščeni obliki posredujejo informacije o sklenjenih poslih, ki vključujejo snovi s seznama.

Imetnik posebne licence, registracije ali posebne registracije mora o spremembi naslednjih podatkov v desetih delovnih dneh po nastanku takšne spremembe obvestiti pristojni organ:

  • imenu in naslovu imetnika posebne licence, registracije, ali posebne registracije;
  • imenu odgovornega uslužbenca;
  • naslovu poslovnih prostorov;
  • dodani snovi s seznama;
  • začetku opravljanja nove dejavnosti.

Izvajalec je dolžan vsako leto najkasneje do 15. februarja poročati pristojnemu organu za preteklo koledarsko leto o transakcijah s snovmi s seznama. Izpolnjen obrazec se pošlje na Urad RS za kemikalije. Poročati so dolžni tudi izvajalci, ki v preteklem koledarskem letu niso opravili nobene transakcije.

Dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 23. 09. 2019