Vodenje informacijskega sistema

Upravljavec mora vzpostaviti in voditi informacijski sistem vodenja investicij v javno železniško infrastrukturo.

Informacijski sistem za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo se vzpostavi in vzdržuje za opravljanje in spremljanje nalog subjektov, ki izvajajo dejavnost vodenja obnov, dejavnost nadgradenj in dejavnost investicij v javno železniško infrastrukturo. Spremlja se stanje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo.

Upravljavec mora pristojnemu organu omogočiti vpogled v stanje investicij in dokumentacijo, ki se vodi v okviru informacijskega sistema.

Informacijski sistem za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo vsebuje naslednje podatke o:

 • pravni podlagi,
 • investicijski dokumentaciji,
 • okoljski dokumentaciji,
 • strokovnih podlagah za Državni prostorski načrt,
 • Državnem prostorskem načrtu,
 • projektu dokumentaciji za gradnjo,
 • upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnjo in pridobivanje zemljišč,
 • javnem naročilu,
 • odkupu zemljišč,
 • pogodbah in
 • izvajanju posamezne dejavnosti.

Osnovne funkcije informacijskega sistema morajo zagotavljati orodja, ki omogočajo pripravo in spremljanje izvajanja obnov, nadgradenj in investicij v elektronski obliki. Upravljavec mora skrbeti za redno vzdrževanje in ažuriranje podatkov informacijskega sistema.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 03. 2016