Vpis v register na kmetijskem gospodarstvu in označevanje goveda

Imetnik govedi  je dolžan poskrbeti za pravočasno označitev telet in vpis v register na rojstnem gospodarstvu .

OZNAČITEV GOVEDI

Tele mora biti označeno čimprej po rojstvu oziroma pred premikom na drugo lokacijo, najkasneje pa do starosti 20 dni. Govedo se označuje z ušesno znamko. Ušesna znamka za govedo je enotna v vsej Sloveniji. Vsaka žival je označena z dvema plastičnima rumenima ušesnima znamkama, ki se vstavita v obe ušesi. Na ušesnih znamkah je odtisnjena identifikacijska številka živali. Sestavljena je iz dvomestne oznake Slovenije (SI) in osemmestne številke. Nad to številko je odtisnjena črtna koda. Identifikacijske številke izdaja SIR.

S slovenskimi ušesnimi znamkami se označi govedo rojeno v Republiki Sloveniji. S slovenskimi ušesnimi znamkami je potrebno označiti (preoznačiti) živali uvožene v Republiko Slovenijo iz tretjih držav.

Teleta lahko označi:

REGISTER GOVEDI NA GOSPODARSTVU

Register govedi na gospodarstvu (RGG) je knjiga, ki jo imetnik govedi hrani na gospodarstvu, na katerem se redi govedo. Vanjo vpisuje podatke o vseh dogodkih na gospodarstvu: rojstvih, premikih in poginih. Podatke je v RGG potrebno vpisati najkasneje v sedmih dneh od dogodka.

Podatke o živalih na gospodarstvu je potrebno arhivirati najmanj tri leta. Ko je register govedi na gospodarstvu poln, ga je torej potrebno hraniti še tri leta od dneva, ko je bil vanj vpisan zadnji zapis.

Dokazila

Ušesna znamka in register na kmetijskem gospodarstvu

Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2015