Dokumentiranje dejavnosti

Vsak uvoz, izvoz in posredniško dejavnost, ki vključuje snovi s seznama, izvajalci dokumentirajo s carinsko in poslovno dokumentacijo, kot so skupne deklaracije, carinske deklaracije, računi, tovorni manifesti, vozi listi in druge odpremne listine.

Ti dokumenti vsebujejo naslednje podatke:

  • ime snovi s seznama, kot je navedeno v seznamu, ali, v primeru  zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime in ime vsake snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes ali drugi naravni proizvod, kot je navedeno v seznamu, temu imenu pa sledi izraz »drug precursors«;
  • količino in težo snovi s seznama ter, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, količino, težo in, če je ta podatek na razpolago, odstotek vsebnosti vsake snovi s seznama;
  • imena in naslove izvoznika, uvoznika, končnega prejemnika in - kjer je to primerno - osebe, ki sodeluje v posredniških dejavnosti.

Izvajalci hranijo dokumentacijo še tri leta od konca koledarskega leta, v katerem je bil postopek izveden. Dokumentacija mora biti v elektronski ali papirnati obliki urejena tako, da je na zahtevo pristojnih organov takoj na razpolago za pregled.

Dokumentacija se lahko priskrbi v obliki slikovnega ali kakšnega drugega podatkovnega zapisa pod pogojem, da se podatki, ko so v berljivi obliki, ujemajo z dokumentacijo v obliki in vsebini, da so na razpolago ob vsakem času, da so takoj berljivi in da se lahko analizirajo z avtomatskimi sredstvi.

Dokazila

  • Carinska in poslovna dokumentacija
Datum zadnje spremembe strani: 23. 09. 2019