Sporočanje podatkov o pošiljki semena

Osemenjevalno središče mora voditi podatke o vsaki pošiljki izdanega semena ter sporočati v centralni register razmnoževanja domačih živali (CRR).

CRR je ažuren računalniško voden register, iz katerega so razvidni podatki o osemenitvah, pripustih in presaditvah zarodkov in drugi podatki o razmnoževanju domačih živali. Podatki v CRR se hranijo trajno.

Osemenjevalno središče je do 30. januarja tekočega leta za preteklo leto dolžan pristojnemu poslati zbrane podatke o pridobivanju in porabi semena ter zbrane rezultate o plodnosti po posameznih plemenjakih.

Po posameznih plemenjakih je treba sporočiti najmanj naslednje podatke o:

  • številu pridobljenih doz semena ločeno po serijah;
  • zalogah semena ločeno po serijah;
  • številu izdanih doz semena;
  • vseh prejemnikih semena, ki so lahko samo koncesionarji ali imetniki živali s koncesijo;
  • prejemnikih semena izven Republike Slovenije z navedbo destinacije v državi članici oziroma v tretji državi;
  • morebitnih vračilih semena oziroma uničenju semena.
Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2015