Ustrezen plemenjak

Odobrena osemenjevalna središča lahko uporabljajo le odbrane plemenjake, za katere je z izdanimi zootehniškimi dokumenti o priznavanju plemenjakov dovoljena njihova raba.

Vsaka plemenska žival mora biti ustrezno označena in znanega porekla ter vpisana v rodovniško knjigo.

POZNANO POREKLO

Za vsako plemensko žival mora biti znano poreklo, ki je lahko popolno ali delno. Za popolno poreklo se šteje poreklo, za katerega sta poznani dve ali več generacij prednikov, kar je določeno v rejskem programu.

Za delno poreklo se šteje poreklo, za katera ni mogoče zagotavljati prednikov v celoti. Minimalni delež znanega porekla določa rejski program.

USTREZNA OZNAKA

Plemenske živali morajo biti označene individualno skladno z rejskim programom.

VPIS V RODOVNIŠKO KNJIGO

Rodovniška knjiga je vsaka knjiga, datoteka, elektronski medij ali drug pisni dokument, v katerega so vpisane plemenske živali oziroma seznam plemenskih živali, ki so skladne z rejskim programom priznanih rejskih organizacij za posamezno pasmo in vrsto živali in so odbrane za razmnoževanje.

Priznana rejska organizacija lahko vpiše plemenjake v rodovniško knjigo

Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2015