Druga dovoljenja

Začasno dovoljenje

Začasno dovoljenje za biocidni proizvod se izda za biocidni proizvod, ki vsebuje novo aktivno snov, ki še ni bila odobrena.

Če Komisija odloči, da se nove aktivne snovi ne odobri, pristojni organi, ki so izdali začasno dovoljenje, ali Komisija to dovoljenje prekličejo.

Dovoljenje za testiranje

Če se izvaja poskus ali preskus, ki lahko vključuje ali ima za posledico sproščanje biocidnega proizvoda v okolje, je treba predhodno obvestiti pristojni organ države članice, v kateri bo poskus ali preskus izveden. Obvestilo mora vključevati opis biocidnega proizvoda ali aktivne snovi, podatke o označevanju in dobavljene količine ter vse razpoložljive podatke o možnih učinkih na zdravje človeka ali živali ali vplivu na okolje.

Priglašen poskus ali preskus se lahko izvede le, če ga pristojni organ odobri.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016