Ustrezni prostori in oprema

Specializirana prodajalna mora biti ustrezno označena:

 • s svetlobnim telesom, oziroma kadar to izobjektivnih razlogov ni mogoče, z znakom ali nalepko z grafično podobo znaka, vskladu z zahtevami iz tega pravilnika;
 • zimenom in sedežem pravne ali fizične osebe;
 • zimenom in naslovom specializirane prodajalne;
 • z obvestilom o poslovnem času.

Grafična podoba in opis znaka ter svetlobnega telesa

Prostori v specializirani prodajalni morajo biti funkcionalno razporejeni na skupni površini najmanj 35 m2. Opremljeni morajo biti tako, da zagotavljajo kakovostno delo v skladu z dobrimi praksami s področja zdravil.

Prostori morajo biti zasnovani tako, da preprečujejo samopostrežno prodajo tistih zdravil, za katere v zakonu ni določeno, da se lahko prodajajo samopostrežno.

Specializirana prodajalna mora poleg minimalnih tehničnih pogojev, določenih v predpisih o trgovini, ki se nanašajo na zunanjost prodajalne, njene prostore, opremo in naprave, ki so v njej, imeti še:

 • prostor za sprejem in razpakiranje zdravil, ki mora imeti ločen vhod za dostavo zdravil od vhoda za stranke;
 • prostor za pregled dokumentacije;
 • skladiščni prostor za zdravila, ki mora zagotavljati primerno shranjevanje zdravil in mora biti fizično ločen od prostora, kjer se shranjujejo drugi izdelki;
 • prostor za zdravila, ki mora zagotavljati, da so zdravila, ki so iz različnih razlogov neprimerna za prodajo, fizično ločena od zdravil za prodajo in od ostalih izdelkov;
 • prodajni prostor za zdravila, v katerem morajo biti zdravila fizično ločena od drugih izdelkov in označena tako, da potrošnik lahko zlahka ločuje med zdravili in drugimi vrstami izdelkov;
 • opremo, ki zagotavlja primerno shranjevanje zdravil in spremljanje pogojev shranjevanja;
 • vetrolov, če je vhod v prostor za prodajo zdravil z ulice;
 • prostore z garderobami, kjer mora biti ločen čisti in nečisti del;
 • talne površine, ki omogočajo mokro čiščenje.

V prodajnem in skladiščnem delu specializirane prodajalne je treba imeti vzpostavljen sistem za spremljanje mikroklimatskih pogojev.

Datum zadnje spremembe strani: 11. 01. 2016