Vodenje ustrezne dokumentacije in evidenc

Specializirana prodajalna mora voditi dokumentacijo, ki obsega predvsem:

 • evidence zdravil, ki omogočajo sledljivost zdravil, ki morajo vsebovati naslednje podatke:
 • ime zdravila ter jakost in farmacevtsko obliko, če je zdravilo v več jakostih in farmacevtskih oblikah, ter vsebino pakiranja, če je zdravilo v več pakiranjih;
 • naziv imetnika dovoljenja za promet z zdravilom;
 • izdelovalčevo serijsko številko zdravila in rok uporabnosti zdravila;
 • prejeto ali izdano količino zdravila;
 • ime in naslov dobavitelja zdravila;
 • evidenco reklamiranih in odpoklicanih zdravil s podatki iz prejšnje točke;
 • evidenco pogojev shranjevanja zdravil;
 • evidenco čiščenja in vzdrževanja prostorov;
 • evidenco o vzdrževanju opreme, vključno z dokumentacijo o ustrezno umerjenih instrumentih za spremljanje pogojev;
 • evidence o izobraževanju in strokovnem usposabljanju;
 • pisna navodila oziroma postopke za izvajanje dela na področju prometa na drobno z zdravili.

Evidence iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti vsaj tri leta in morajo biti na razpolago pristojnim organom nadzora.

Datum zadnje spremembe strani: 11. 01. 2016