Ocena varnosti

Odgovorna oseba je dolžna zagotoviti, da je bila pri kozmetičnem izdelku, preden je bil dan na trg, opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je bilo sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih.

Odgovorna oseba zagotovi, da:

  • se namen uporabe kozmetičnega izdelka in pričakovana sistemska izpostavljenost posameznim sestavam v končni formulaciji upoštevata pri oceni varnosti;
  • se pri oceni varnosti za obravnavanje ustreznih podatkov, pridobljenih iz vseh obstoječih virov, uporabi primerna analiza, ki temelji na pomembnosti dokazov;
  • se poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka posodablja glede na dodatne ustrezne informacije, ki so zbrane po tem, ko je bil izdelek dan na trg.

Oceno varnosti kozmetičnega izdelka lahko izvede samo oseba, ki ima diplomo ali druga dokazila o formalnih kvalifikacijah, pridobljenih ob končanju univerzitetnega teoretičnega in praktičnega študija farmacije, toksikologije, medicine ali podobne vede, ali študija, ki se v državi članici priznava kot enakovreden.

Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2019