Pogoji uporabe in obratovanja jedrskega/sevalnega objekta

Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v obratovalni dobi objekta zagotoviti, da:

  • obratuje ali poskusno obratuje v skladu z odobrenimi obratovalnimi pogoji in omejitvami;
  • uporablja pisne postopke za obratovanje, poskusno obratovanje, prenehanje obratovanja ali razgradnjo objekta, ki morajo zajemati vsa stanja objekta, predvidena v varnostnem poročilu;
  • spremlja svoje in tuje obratovalne izkušnje;
  • spremlja obratovalne kazalnike, ki prikazujejo varnost in obratovanje objekta;
  • spremlja procese staranja opreme in izvaja ukrepe za zmanjšanje ali odpravo učinkov teh procesov;
  • vzdržuje, pregleduje in preizkuša sisteme in komponente objekta in s tem zagotavlja njihovo razpoložljivost, zanesljivost in zmožnost izpolnjevanja njihovih funkcij;
  • ima izdelan načrt zaščite in reševanja, ki ga izvaja po potrebi in ki je usklajen in se izvaja v sodelovanju z drugimi organi in organizacijami, pristojnimi za ravnanje v primeru jedrske nesreče;
  • zagotavlja usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih in zunanjih izvajalcev v sevalnem ali jedrskem objektu;
  • ravna z radioaktivnimi odpadki tako, da nastaja čim manj radioaktivnih odpadkov in njihovih izpustov v okolje po aktivnosti in po obsegu ter da se jih obdela in skladišči na način, ki je primeren za odlaganje in skladen z nacionalnim programom ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
  • zagotavlja obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici sevalnega ali jedrskega objekta.

Podrobne pogoje o fizičnem varovanju jedrskih objektov predpisuje Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi.

Podrobne pogoje o zagotvaljanju varnosti po začetku obratovanja v sevalnih in jedrskih objektih predpisuje Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov.

Datum zadnje spremembe strani: 16. 03. 2016