Sanacija posledic izrednega dogodka

Če gre za radioaktivno kontaminacijo zaradi izrednega dogodka, mora dekontaminacijo zagotoviti uporabnik vira sevanja v okviru sanacije posledic izrednega dogodka na predpisan način, kot mu je bila odrejena kot izjemni ukrep.

Če radioaktivna kontaminacija zaradi uporabe vira sevanja ni posledica izrednega dogodka, mora uporabnik vira sevanja dekontaminacijo izvesti sam in o tem obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost, oziroma organ, pristojen za varstvo pred sevanji, če gre za izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu.

Sanacijo posledic izrednega dogodka izvajalcu sevalne dejavnost, ki uporablja vir sevanja ali upravlja objekt, zaradi katerega je nastal izredni dogodek, kot izjemni ukrep odredi minister, pristojen za okolje.

Sanacijo posledic opustitve predpisanega ravnanja z radioaktivnimi snovmi izreče kot izjemni ukrep minister, pristojen za okolje, izvajalcu sevalne dejavnosti, ki uporablja vir sevanja ali upravlja objekt, če prenehanje uporabe vira sevanja ali upravljanja objekta ni bilo izvedeno skladno s predpisi.

Če gre za vir sevanja, ki se ga uporablja v zdravstvu ali veterinarstvu in se ga ne uporablja v sevalnem objektu ali če gre za izredni dogodek pri radioloških posegih, izjemna ukrepa iz prejšnjih odstavkov odredi minister, pristojen za zdravje.

Minister, pristojen za okolje, odredi izjemni ukrep na podlagi predloga organa, pristojnega za jedrsko varnost, minister, pristojen za zdravje, pa na podlagi predloga organa, pristojnega za varstvo pred sevanji.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016