Ravnanje z radioaktivnimi odpadki

Imetnik radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva mora zagotoviti, da se:

  • z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ravna na predpisan način in
  • v največji možni meri izogne prelaganju bremen odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva na prihodnje generacije.

Povzročitelj radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva mora zagotoviti, da odpadne radioaktivne snovi nastajajo v najmanjših možnih količinah.

Povzročitelj radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva mora oddajati radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo v nadaljnje ravnanje izvajalcu obvezne državne gospodarske javne službe, razen radioaktivnih odpadkov, nad katerimi je predvidena opustitev nadzora.

Ne glede na obveznost iz prejšnjega odstavka lahko radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo za določen čas skladišči in obdeluje upravljavec jedrskega objekta, ki je odpadke povzročil, če za tako ravnanje pridobi dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.

Stroške ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom plača povzročitelj oziroma njihov imetnik, če jih je od povzročitelja prevzel ali na drug način pridobil.

Če povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ni znan, odgovornost za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom prevzame država.

Organ, pristojen za jedrsko varnost, vodi centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki nastajajo na ozemlju Republike Slovenije.

Imetnik radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva mora podatke o nastajanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva posredovati v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.

Podrobneje so pogoji ravnanja z radioaktivnimi odpadki in poročanja predpisani v Pravilniku o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016