Izvajanje obratovalnega in izrednega monitoringa radioaktivnosti

Zavezanec za obratovalni in izredni monitoring radioaktivnosti je upravljavec sevalnega in jedrskega objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti, ki ima dovoljenje za izpuščanje radioaktivne snovi v okolje.

Obratovalni monitoring radioaktivnosti je monitoring radioaktivnosti okolja, ki nastaja zaradi emisije radioaktivnih snovi.

Obratovalni monitoring radioaktivnosti je:

  • emisijski monitoring radioaktivnosti sevalnega ali jedrskega objekta vključno z monitoringom dovoljenih izpustov odpadnih radioaktivnih snovi v okolje in
  • emisijski monitoring radioaktivnosti ter monitoring radioaktivnosti živil in krme kot posledica obremenitev v okolju zaradi sevanja sevalnega ali jedrskega objekta.

Izredni monitoring radioaktivnosti je monitoring radioaktivnosti okolja, ki nastaja zaradi sproščanja radioaktivnih snovi ob izrednih dogodkih.

Zavezanec za monitoring radioaktivnosti lahko sam pridobi pooblastilo za izvajanje monitoringa ali pooblasti zunanjega izvajalca, ki ima pooblastilo pristojnega organa za izvajanje monitoringa.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016