Prijave in poročanje skladno z Uredbo Euratom

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki zgradi ali upravlja objekt za proizvodnjo, ločevanje, predelavo, shranjevanje in drugo uporabo osnovnih snovi ali posebnih cepljivih snovi, mora Komisiji skladno z Uredbo Komisije (Euratom) št. 302/2005 z dne 8. februarja 2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih prijaviti/poročati:

  • osnovne tehnične lastnosti objekta z uporabo ustreznega vprašalnika iz Priloge I. Za namene prvega odstavka se kot „raba“ jedrskih snovi šteje med drugim: proizvodnja energije v reaktorjih, raziskave v kritičnih objektih ali objektih ničelne energije, pretvorba, izdelava, predelava, shranjevanje, ločevanje izotopov in koncentracija rud ter ravnanje z odpadki in shranjevanje odpadkov;
  • vsako leto, okvirni program dejavnosti na podlagi Priloge XI, kjer so nakazani zlasti predvideni datumi popisa fizičnih inventarjev, vsaj 40 dni pred dejanskim popisom fizičnega inventarja program tega opravila vnaprej obvesti Komisijo, če se katere koli osnovne snovi ali posebne cepljive snovi izvozijo v tretjo državo, pošljejo iz države članice brez jedrskega orožja v državo članico z jedrskim orožjem ali pošljejo iz države članice z jedrskim orožjem v državo članico brez jedrskega orožja.
  • Vnaprejšnje obveščanje se zahteva le, če pošiljka presega en efektivni kilogram ali če objekt v isto državo prenese snovi v skupni količini, ki bi lahko presegla en efektivni kilogram v zaporednih dvanajstih mesecih. Čeprav nobena posamezna pošiljka ne presega enega efektivnega kilograma, se vnaprej obvesti Komisijo, če se katere koli osnovne snovi ali posebne cepljive snovi uvažajo iz tretje države, prejmejo v državi članici brez jedrskega orožja iz države članice z jedrskim orožjem ali prejmejo v državi članici z jedrskim orožjem iz države članice brez jedrskega orožja. Vnaprejšnje obveščanje se zahteva le, če pošiljka presega en efektivni kilogram ali če objekt iz iste države uvozi ali prejme snovi v skupni količini, ki bi lahko presegla en efektivni kilogram v zaporednih 12 mesecih. Čeprav nobena posamezna pošiljka ne presega enega efektivnega kilograma.
  • pošljejo Komisiji posebno poročilo, kadar nastopijo naslednje okoliščine:
    • če se zaradi kakršnega koli nenavadnega dogodka ali okoliščin domneva, da je prišlo oziroma lahko pride do povečanja ali izgube jedrskih snovi, ki presega meje, določene za te namene v posebnih določbah o nadzoru;
    • če se hramba nepričakovano spremeni glede na stanje, določeno v posebnih določbah o nadzoru, in sicer v tolikšni meri, da je nastala možnost nepooblaščenega iznosa jedrskih snovi;
    • v primeru večjih zamud med premeščanjem.

Pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z Uredbo 302/2005/Euratom (v nadaljenjem besedilu: uredba) zavezana poročati Evropski komisiji, mora poslati kopijo vseh uradnih dopisov hkrati tudi pristojnemu organu za jedrsko varnost v RS na način in v obliki, kakor je to določeno v uredbi.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016