Letni delovni načrt

Izobraževalno delo se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje:

  • obseg in razporeditev pouka in drugih oblik izobraževalnega dela v skladu z izobraževalnim programom;
  • del izobraževalnega programa, ki ga šola določi v sodelovanju s socialnimi partnerji;
  • načrt vpisa;
  • razporeditev dijakov v letnike, oddelke in skupine;
  • roke za opravljanje izpitov;
  • načrt strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev;
  • sodelovanje z drugimi šolami, delodajalci, zbornicami, društvi in združenji;
  • druge dejavnosti šole.

Ob sprejemanju letnega delovnega načrta se posebej preveri finančna izvedljivost načrta. Šola lahko v letnem delovnem načrtu za dijake, ki to želijo, in v soglasju z njihovimi starši, predvidi organizirano izobraževalno delo, ki ni sestavina izobraževalnega programa.

Šola lahko določi programe za izpopolnjevanje oziroma za usposabljanje, ki jih oblikuje in izvaja kot svojo posebno ponudbo in s katerimi uveljavlja svoj prispevek k razvoju v svojem okolju.

Šola mora dijakom in staršem predstaviti pravice in dolžnosti dijakov ter značilnosti izobraževalnega programa in organizacijo dela šole.

Šola vodi šolsko kroniko.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016