Učni jezik

Učni jezik v strokovnem izobraževanju je slovenski. Učni jezik v strokovnih šolah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezičnih strokovnih šolah pa slovenski in madžarski.

Na območjih, kjer živijo pripadniki oziroma pripadnice slovenskega naroda in pripadniki italijanske skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se dijaki oziroma dijakinje v strokovnih šolah s slovenskim učnim jezikom učijo italijanski jezik, dijaki v strokovnih šolah z italijanskim učnim jezikom pa slovenski jezik.

V soglasju z ministrom oziroma ministrico, pristojnim za šolstvo, se del izobraževalnega programa, pri katerem sodeluje priznan tuji strokovnjak oziroma strokovnjakinja ali zaradi mednarodnih izmenjav, lahko izvaja v tujem jeziku.

Praviloma sodeluje tuji strokovnjak pri teoretičnem pouku kot drugi učitelj, če izvaja vzgojno-izobraževalno delo samostojno, pa obseg tega ne sme presegati tretjine predvidenega predmeta ali modula. V tem primeru mora šola zagotoviti, da dijaki obvladajo tudi slovensko strokovno besedišče, slovenščina kot učni jezik pa se mora uporabljati pri ocenjevanju.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016