Izobraževalni program

Izobraževalni program ima splošni in posebni del.

Splošni del vsebuje ime programa, cilje vzgoje in izobraževanja, trajanje izobraževanja, obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja, pogoje za vključitev ter pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja.

Posebni del pa vsebuje predmetnik, učne načrte, predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge, v katerih se navedejo vsebina predmetov oziroma predmetnih področij in izbirnih vsebin, standardi znanj oziroma cilji pouka in znanja, ki se preverjajo ob koncu obdobij v osnovni šoli ter pri maturi oziroma zaključnem izpitu, in znanja, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta.

Vsebina in postopek sprejemanja izobraževalnega programa zasebne šole se določita z aktom o ustanovitvi.

Izobraževalni program pridobi javno veljavnost, ko pristojni strokovni svet ugotovi, da je program v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in da zagotavlja enakovreden izobrazbeni standard.

Udeleženci izobraževanja odraslih pridobivajo znanja, spretnosti in veščine po posebnih izobraževalnih programih za odrasle in po delih izobraževalnih programov za mladino.

Ti programi so programi za:

  • zviševanje splošno izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva,
  • funkcionalno opismenjevanje,
  • izpopolnjevanje znanja za delo in poklic,
  • izobraževanje in usposabljanje brezposelnih,
  • izobraževanje za demokracijo,
  • učenje jezikov,
  • učenje slovenskega jezika za tujce,
  • izobraževanje za kakovost življenja,
  • izobraževanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin in odraslih s posebnimi potrebami in posebnih skupin ter
  • drugo splošno izobraževanje odraslih.

Znanja, spretnosti in veščine, pridobljene po izobraževalnih programih za odrasle in drugih izobraževalnih programih, sprejetih po predpisih, ki urejajo področja vzgoje in izobraževanja, za katere je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni standard, ali po delih izobraževalnih programov za mladino, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, imajo javno veljavnost, ki se izkazuje z javno listino.

Javno veljavni izobraževalni program za odrasle ima splošni in posebni del. Splošni del vsebuje: ime programa, obseg izobraževanja po programu in pogoje za vključitev v izobraževanje, za napredovanje in dokončanje izobraževanja. Posebni del vsebuje predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge. Izobraževalni program za izobraževanje odraslih mora biti objavljen do razpisa za vpis.

Datum zadnje spremembe strani: 01. 02. 2018