Zagotavljanje kakovosti

Ustanovitelj visokošolskega zavoda ima načrt za vzpostavitev notranjega sistema kakovosti visokošolskega zavoda, pri čemer so upoštevana ta merila in evropski standardi:

  • z rednim zbiranjem in analizo podatkov o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja ter drugih, z njim povezanih dejavnosti;
  • z vključevanjem vseh zaposlenih, študentov in drugih deležnikov v presojo kakovosti svojega delovanja;
  • z ugotavljanjem pomanjkljivosti pri opravljanju dejavnosti ter odstopanj od načrtovanih aktivnosti in dosežkov;
  • z rednim seznanjanjem študentov in drugih deležnikov z ukrepi za izboljševanje kakovosti;
  • z načrtovanjem periodičnih samoevalvacij.

V poslovniku kakovosti so jasno določeni samoevalvacijski postopki, ki bodo omogočali redno spremljanje ter izboljševanje kakovosti, konkurenčnosti in učinkovitosti tako izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega kot tudi strokovnega dela; in deležniki, ki bodo pri tem sodelovali, ter njihova vloga.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016