Druga področja presoje

Pri prvi akreditaciji študijskih programov se upoštevajo še področja presoje, ki so določena za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda in našteta v prvem odstavku 7. člena Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Razlika je v tem, da se študijski programi na nekaterih področjih presojajo zgolj po posameznih merilih, in sicer:

  • vpetost v okolje (8. člen);
  • delovanje visokošolskega zavoda (9. člen: 5. - 9. točka);
  • kadri (10. člen: 1. in 2. točka);
  • študenti (11. člen: 1. in 2. točka);
  • materialni pogoji (12. člen: 1., 2., 5. in 6. točka);
  • zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti (13. člen).

Merila iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati visokošolski zavod in ne ustanovitelj, kot je to ob prvi akreditaciji zavoda.

Skupni študijski programi so študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolski zavod sprejme in izvaja skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali tujine.

Za akreditacijo skupnega študijskega programa se smiselno uporabljajo merila za prvo akreditacijo študijskega programa.


Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016