Evidenca o obdelavi odpadkov in evidenčni list

Za vsak odpadek mora biti izpolnjen evidenčni list za katerega je zadolžen izvirni povzročitelj odpadkov.

Evidenčni list je listina, s katero se potrdita oddaja in prevzem pošiljke odpadkov, ko se odpadki na območju Republike Slovenije premeščajo s kraja nastanka, predhodnega skladiščenja ali skladiščenja na kraj predhodnega skladiščenja, skladiščenja ali obdelave odpadkov.

Evidenčni list mora vsebovati podatke o:

 • izvirnem povzročitelju, ki oddaja odpadke, in kraju oddaje pošiljke odpadkov;
 • prevozniku odpadkov in prevoznem sredstvu;
 • zbiralcu, če odpadke prevzema zbiralec in kraju prevzema;
 • izvajalcu obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, in kraju prevzema pošiljke odpadkov;
 • klasifikacijski številki in količini odpadkov v pošiljki, ki se oddajo in prevzemajo;
 • kraju predhodnega skladiščenja, če odpadke prevzema zbiralec;
 • kraju in postopku obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec;
 • osebi, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov, če gre za oddajo in prevzem odpadkov.

Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema za ravnanje z odpadki in je veljaven, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita izvirni povzročitelj odpadkov in zbiralec ali izvajalec obdelave ali trgovec.

Evidenčni list mora biti potrjen v 30 dneh po prevzemu pošiljke nenevarnih odpadkov, v primeru nevarnih odpadkov pa naslednji delovni dan po prevzemu pošiljke nevarnih odpadkov.

Kopijo izpolnjenega evidenčnega lista, ki mora pri prevozu spremljati pošiljko nevarnih odpadkov, mora pred začetkom prevoza podpisati tudi prevoznik.

Izvajalec obdelave mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov, ki vsebuje podatke o klasifikacijskih številkah in količinah:

 • lastnih odpadkov, če jih obdeluje;
 • odpadkov, prevzetih v obdelavo, in njihovih imetnikov v RS;
 • odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav članic EU ali tretjih držav;
 • odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil, in njihovih imetnikov;
 • skladiščenih odpadkov;
 • obdelanih odpadkov;
 • produktov obdelave in preostankov odpadkov po obdelavi in o nadaljnjem ravnanju z njimi;
 • odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka (po izvedeni predelavi v proizvode, materiale ali snovi za uporabo v prvotni ali drug namen ali pridobivanje energije).

Podatke je treba vnašati v evidenco tako, da je razvidno časovno zaporedje obdelave odpadkov in ravnanja z njimi, ločeno po postopkih obdelave.

Izvajalec obdelave mora evidenco za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.

Dokazila

Evidenčni list in evidenca o obdelavi odpadkov

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 06. 04. 2016