Strokovna izobrazba

Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima zaključen javnoveljavni višješolski študijski program ali javno veljavni študijski program prve ali druge stopnje oziroma njegovo smer oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.

Strokovno izobražen delavec, ki ima zaključen predhodno navedeni javnoveljavni višješolski študijski program, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

Strokovno izobražen delavec, ki ima zaključen predhodno navedeni javnoveljavni študijski program prve ali druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve ali druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja, spremlja in vrednoti proces športne vadbe.

Dokazila

Diploma

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 23. 10. 2018