Strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine

Opravljen strokovni izpit je pogoj za opravljanje strokovnega dela na področju varstva kulturne dediščine. Pogoji za pristop k strokovnemu izpitu so: ustrezna izobrazba in opravljeno strokovno izpopolnjevanje (pripravništvo).

Kandidat mora vložiti prijavo za opravljanje izpita na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani izvajalca izpitov, Ministrstva za kulturo.

Prijava mora biti vložena najmanj tri mesece pred izvedbo izpita, v katerem želi kandidat opravljati izpit, in mora vsebovati:

 • osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega bivališča (ulica, kraj, pošta) kandidata,
 • podatke o doseženi izobrazbi ter podatke o trenutni zaposlitvi in delovnih izkušnjah na področju dejavnosti varstva,
 • vrsto izpita, ki ga želi opraviti,
 • program strokovnega izpopolnjevanja za opravljanje izpita,
 • dokazila o možnih oprostitvah iz 40. člena Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine.

Kandidat, ki se prijavi na izpit za sodelavca, kustosa, konservatorja, konservatorja-restavratorja, mora poleg prilog iz prejšnjega odstavka ob prijavi na izpit predložiti še predlog teme pisne naloge.

Priloge:

 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o zaposlitvi
 • Dokazila o izpopolnjevanju
 • Ocena mentorja
 • Poročilo mentorja o strokovnem izpopolnjevanju
 • Dokazila o možnih oprostitvah

Več informacij o strokovnih izpitih.

Datum zadnje spremembe strani: 31. 03. 2020